Etusivu
Kalkku
Endurokilpailut
Enduron numerot
CC-kilpailut
Tulokset
Pistetilanne
Jäsenkerhot
Linkit
 

Kalkku ry:n vuosikokouksessa 18.7.2013 muutetut säännöt:

Kalkku ry:n säännöt.

Yhdistyksen rek.no 170.891

Hyväksymispäivä 1.9.1997

1 §

Yhdistyksen nimi on Kalkku ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on moottoripyöräurheilun harrastuksen, moottoripyörän hallintataidon ja liikennekulttuurin edistäminen jäsentensä keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää moottoripyöräurheiluun ja liikennekysymyksiin liittyviä valistus-, tiedotus-, koulutus- ja harjoitustilaisuuksia sekä kilpailuja ja näytöksiä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia rahankeräyksiä.

3 §

Yhdistyksen virallinen kieli on Suomi

4 §

Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä sekä Suomen Moottoriliitto -Finlands Motorförbund r.y:n rekisteröityjä jäsenyhdistyksiä että henkilöjäseniä. Päätöksen uusista jäsenistä tekee yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero astuu voimaan sen kalenterivuoden lopussa, milloin ilmoitus on jätetty. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä ei täytä yhdistyksen sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai jos jäsen toimii yhdistyksen etujen vastaisesti tai vahingoittaa muutoin yhdistyksen mainetta tai toimintaa.

Jäsenten on suoritettava liittymismaksunsa kuukauden kuluessa jäsenyyden hyväksymisestä sekä vuosittain yhdistyksen vuosikokouksessa päätetty jäsenmaksu viimeistään kesäkuun loppuun mennessä.

5 §

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
  9. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastaja
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, mikäli hallitus näin päättää tai mikäli vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä vaatii kirjallisesti kokouksen koollekutsumista hallitukselta.

Yhdistyksen kokouksissa kaikilla jäsenyhdistyksillä on yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä ellei näissä säännöissä ole toisin mainittu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan asia arvalla. Henkilöjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

6 §

Kalkku r.y:n hallinto. Yhdistyksen toimintaa johtaa vuosikokouksessa valittu hallitus, joka koostuu puheenjohtajasta sekä kolmesta varsinaisesta ja kahdesta varajäsenestä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallituksen puheenjohtajan, varsinaisten ja vara- jäsenten toimikausi on kaksi vuotta, kuitenkin siten, että puolet tai lähinnä puolet on vuorollaan erovuorossa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi (2) jäsentä on paikalla. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee päätöksen. Jos äänestys tapahtuu suljetusti ja äänet menevät tasan, ratkaistaan päätös arvalla.

Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua yhdistyksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Kalkku ry:n varojen käyttöä ja hallintoa valvoo kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajat valitaan vuosittain yhden toimintavuoden ajaksi kerrallaan.

7 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi määrätä toimihenkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

8 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Hallituksen on jätettävä yhdistyksen tilit, pöytäkirjat ja muu tilintarkastuksessa tarvittava materiaali toiminnantarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta.

9 §

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä kannattaa muutosehdotusta. Sääntömuutoksesta on mainittava kokouskutsussa ja muutosehdotus on toimitettava jäsenille kokouskutsun yhteydessä.

10 §

Yhdistyksen purkaminen. Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä vähintään kahden kuukauden välein pidettävissä yhdistyksen kokouksissa ja päätösten täytyy saada vähintään kahden kolmasosan (2/3) kannatus kokouksissa annetuista äänistä. Esitys yhdistyksen purkamisesta on ilmoitettava kokouskutsussa.

Mikäli yhdistys purkautuu tai lakkautetaan siirtyvät yhdistyksen varat Suomen Moottoriliitto -Finlands Motorförbund r.y:lle.